WAXING

MEN WAXING

$30.00–$75.00

WOMEN’S WAXING – FACE

$20.00–$95.00